48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

17/07/2016 3 lượt xem

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. 1.Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh