Chú Đại Bi Tiếng Hoa

20/06/2016 2 lượt xem

Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Chú Đại Bi Tiếng Hoa. nā mò, hē lá dá nàduō lá yè yēnā mò, ā lī yēpó lú jié dìshuò bō lá yēpú tí sà duǒ pó yēmó hē sà duǒ pó yēmó hē jiā lú