Mười điều trọng yếu của sự tu hành – Pháp Sư Tịnh Không

17/07/2016 1 lượt xem

Mười điều trọng yếu của sự tu hành - Pháp Sư Tịnh Không

Mười điều trọng yếu của sự tu hành. 1. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ, 2. Làm Tròn Bổn Phận, 3. Tin Sâu Nhân Quả, 4. Không Sát Sinh, Ăn Chay