Nghi thức tụng Kinh Phước Đức và ý nghĩa

10/09/2021 1 lượt xem

Nghi thức tụng Kinh Phước Đức và ý nghĩa

Kinh Phước Đức là một trong những đoạn kinh quan trọng thuộc Tam Tạng kinh điển mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp độ sanh. Kinh Phước Đức được diễn tả trong mười bài kệ.