Thần Chú Lăng Nghiêm

20/06/2016 4 lượt xem

Thần Chú Lăng Nghiêm

Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát, Diệu trạm tổng trì bất động tôn,Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.