Thích Nhất Hạnh – Không diệt không sinh đừng sợ hãi – Không trên không dưới

26/09/2021 7 lượt xem

Thích Nhất Hạnh - Không diệt không sinh đừng sợ hãi - Không trên không dưới

Ý niệm về trên dưới cũng vậy. Cho rằng có trên có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới, có thể ở phía trên của người khác, ở nơi khác. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng, phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới.