Kinh Tứ Niệm Xứ

18/09/2021 4 lượt xem

Kinh Tứ Niệm Xứ

đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ðó là bốn niệm xứ