Các ngày vía Phật và Bồ Tát

(Các ngày lễ, sự kiện trong Phật Giáo)
Tính theo ngày Âm lịch

 • Ngày mùng 1 Tháng Giêng: Vía Đức Di Lặc

 • Ngày 8 Tháng 2: Vía Phật Thích Ca xuất gia
 • Ngày 15 Tháng 2: Vía Phật Thích Ca nhập diệt
 • Ngày 19 Tháng 2: Vía Đức Quán Thế Âm đản sanh
 • Ngày 21 Tháng 2: Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

 • Ngày 6 Tháng 3: Vía Tôn giả Ca Diếp
 • Ngày 16 Tháng 3: Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

 • Ngày 4 Tháng 4: Vía Đức Văn Thù Bồ Tát
 • Ngày 8 Tháng 4: Vía Phật Thích Ca đản sanh
 • Ngày 15 Tháng 4: Đại lễ Tam hợp (Vesak)
 • Ngày 20 Tháng 4: Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
 • Ngày 23 Tháng 4: Vía Bồ Tát Phổ Hiền thành đạo
 • Ngày 28 Tháng 4: Vía Đức Phật Dược Sư đản sanh

 • Ngày 13 Tháng 5: Vía Già Lam Thánh Chúng

 • Ngày 3 Tháng 6: Vía Đức Hộ Pháp
 • Ngày 15 Tháng 6: Đức Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển
 • Ngày 19 Tháng 6: Vía Đức Quán Thế Âm thành đạo

 • Ngày 13 Tháng 7: Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sanh
 • Ngày 15 Tháng 7: Lễ Vu Lan Bồn (Vu Lan Báo Hiếu) – ngày chư Tăng tự tứ
 • Ngày 30 Tháng 7: Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát thành đạo

 • Ngày 1 Tháng 8: Huệ VIễn Tuệ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông
 • Ngày 3 Tháng 8: Vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
 • Ngày 8 Tháng 8: Vía Tôn giả A Nan Đà
 • Ngày 22 Tháng 8: Vía Đức Phật Nhiên Đăng đản sanh

 • Ngày 15 Tháng 9: Ngày Tăng Bảo
 • Ngày 19 Tháng 9: Vía Đức Quán Thế Âm xuất gia
 • Ngày 30 Tháng 9: Vía Phật Dược Sư Lưu Ly thành đạo

 • Ngày 5 Tháng 10: Vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Tổ sư Thiền tông)

 • Ngày 11 Tháng 11: Vía Phật Hoàng Trần Nhân Tông
 • Ngày 17 Tháng 11: Vía Đức Phật A Di Đà đản sanh

 • Ngày 8 Tháng 12: Vía Đức Phật Thích Ca thành đạo
×