Các ngày vía Phật và Bồ Tát

Tính theo ngày Âm lịch

 • Ngày mùng 1 Tháng Giêng: Vía Đức Di Lặc
 • Ngày 8 Tháng Hai: Vía Phật Thích Ca xuất gia
 • Ngày 15 Tháng Hai: Vía Phật Thích Ca nhập diệt
 • Ngày 19 Tháng Hai: Vía Đức Quán Thế Âm đản sanh
 • Ngày 21 Tháng Hai: Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
 • Ngày 16 Tháng Ba: Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát
 • Ngày mùng 4 Tháng Tư: Vía Đức Văn Thù Bồ Tát
 • Ngày 15 Tháng Tư: Vía Phật Thích Ca đản sanh
 • Ngày 19 Tháng Sáu: Vía Đức Quán Thế Âm thành đạo
 • Ngày 13 Tháng Bảy: Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 • Ngày 15 Tháng Bảy: Lễ Vu Lan Bồn
 • Ngày 30 Tháng Bảy: Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
 • Ngày 19 Tháng Chín: Vía Đức Quán Thế Âm xuất gia
 • Ngày 30 Tháng Chín: Vía Phật Dược Sư
 • Ngày 17 Tháng 11: Vía Phật A Di Đà đản sanh
 • Ngày mùng 8 Tháng 12: Vía Phật Thích Ca thành đạo