Tịnh độ

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

1. Đại nguyện thứ nhất: Nam mô Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quán Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện. Nội dung đại nguyện này là: Khi thành Bồ Tát, Quán Thế Âm sẽ đạt được trí tuệ... Xem thêm

Phật A Di Đà là ai? sơ lượt về Ngài

Phật A Di Đà là một trong những vị Phật được thờ phụng phổ biến nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài được phiên âm từ tiếng Phạn là Amitābha, có nghĩa là “ánh sáng vô lượng”. Ngài... Xem thêm

Thế giới Cực Lạc (Cõi Tịnh Độ)

Theo kinh sách Phật giáo, thế giới Cực Lạc là một thế giới thanh tịnh, an lạc, nằm ở phương Tây cách thế giới ta đang sống 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới này được tạo ra bởi nguyện... Xem thêm

Khổ và diệt khổ

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự đoạn diệt của khổ. Hãy nghe…Và này các Tỷ kheo, thế nào là khổ tập khởi? Do... Xem thêm

48 Cách niệm Phật

48 CÁCH NIỆM PHẬT Giang Ðô Trịnh Vi Am (Sa-môn Thích Tịnh Lạc dịch và chú giải) * * * 1. NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp... Xem thêm

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) 1.Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 2.Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi... Xem thêm