Hỏi đáp Phật Pháp

Kiến thủ là gì?

Kiến thủ là một trong bốn thủ, là sự chấp trước vào một quan điểm, nhận thức sai lầm, trái với chân lý. Kiến thủ có thể là chấp trước vào một quan điểm thường hằng, cho rằng thế giới... Xem thêm

Cảm thọ là gì?

Cảm thọ là một trong năm uẩn phi vật chất (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hợp thành con người, là khía cạnh của tâm, là sự phản ứng của tâm đối với các đối tượng tiếp xúc. Cảm thọ có... Xem thêm

Ngũ uẩn là gì?

Ngũ uẩn là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, được dùng để chỉ năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (Rūpa-skandha): là yếu tố vật chất, bao gồm năm căn (nhãn, nhĩ, tĩ,... Xem thêm

Thất bồ đề phần là gì?

Thất bồ đề phần là bảy yếu tố giác ngộ, là những phương tiện giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Thất bồ đề phần được nhắc đến trong Kinh Tương Ưng Bộ, Nikâya Samyutta,... Xem thêm

Sau cuộc vấn đáp

Khi dứt các câu hỏi và đáp giữa đức vua Mi-lan-đà và đại đức Na-tiên, ngay lúc ấy, phát sanh hiện tượng phi thường là quả địa cầu dày bốn mươi do tuần rung động, rung chuyển dữ dội, sấm... Xem thêm

244. Về người bắn cung

Đức vua Mi-lan-đà nói: – Thưa đại đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, đại đức đều có thể lấy làm ví dụ, khả dĩ so sánh, đối... Xem thêm

243. Về vật thực

– Về vật thực, có ba điều cần phải nghiên cứu, tâu đại vương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực... Xem thêm

242. Thuốc trị độc rắn

– Thuốc trị độc rắn có hai tính dụng: Một là, thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho giòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho... Xem thêm

241. Về đám ruộng

– Về đám ruộng, có ba chi như sau: Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy, phải cần có mương nước tức là pháp để thực hành,... Xem thêm

240. Về cái dù

– Về cái dù thì có ba chi, tâu đại vương. Thứ nhất: cái dù thường dùng để che trên đầu, bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai: cái dù... Xem thêm

239. Về con quạ

– Hai chi của con quạ là như sau: Thứ nhất, con quạ mỗi lần uống nước, nó lấy cái mỏ như cái ống hút, hút nước lên; bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế, phải... Xem thêm

238. Về người thợ gốm

– Người thợ gốm khi nhồi nặn đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thợ gốm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã... Xem thêm