Thần Chú

Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

Án ma ni bác di hồng ma hắt nghê nha nạp tích đô đặt ba đạt tích đặt ta nạp vi đạt rị cát tát nhi cáng nhi tháp bốc rị tất tháp cát nạp bổ ra nạp nạp bốc... Xem thêm

Chú Chuẩn Đề

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ... Xem thêm