84 hình ảnh minh họa Chú Đại Bi

20/06/2016 162 lượt xem

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.Chú Đại Bi

chu-dai-bi-1-511x383

chu-dai-bi-2-511x383

chu-dai-bi-3-511x383

chu-dai-bi-4-511x383

chu-dai-bi-5-511x383

chu-dai-bi-6-511x383

chu-dai-bi-7-511x383

chu-dai-bi-9-511x383

chu-dai-bi-10-511x383

chu-dai-bi-11-511x383

chu-dai-bi-12-511x383

chu-dai-bi-13-511x383

chu-dai-bi-14-511x383

chu-dai-bi-15-511x383

chu-dai-bi-16-511x383

chu-dai-bi-17-511x383

chu-dai-bi-18-511x383

chu-dai-bi-19-511x383

chu-dai-bi-20-511x383

chu-dai-bi-21-511x383

chu-dai-bi-22-511x383

chu-dai-bi-23-511x383

chu-dai-bi-24-511x383 chu-dai-bi-25-511x383

chu-dai-bi-26-511x383

chu-dai-bi-27-511x383

chu-dai-bi-28-511x383

chu-dai-bi-29-511x383

chu-dai-bi-30-511x383

chu-dai-bi-31-511x383

chu-dai-bi-32-511x383

chu-dai-bi-33-511x383

chu-dai-bi-34-511x383

chu-dai-bi-35-511x383

chu-dai-bi-36-511x383

chu-dai-bi-37-511x383

chu-dai-bi-38-511x383

chu-dai-bi-39-511x383

chu-dai-bi-40-511x383

chu-dai-bi-41-511x383

chu-dai-bi-42-511x383