Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiếng Phạn

20/06/2016 9.667 lượt xem

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiếng Phạn

Namah samanta,
buddhanam,
apratihatasa,
sananam,
tadyatha:
om kha kha,
khahi,
khahi,
hum hum,
jvala jvala,
prajvala
Prajvala,
tista tista,
sitiri sitiri,
sphati sphati,
shantika,
Sriye svaha.

×