Kinh rải tâm từ

25/10/2023 1.403 lượt xem

Tiếng Việt:

Rải tâm từ.

Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái.
tâm không phiền não.

thân không đau đớn.
thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữu
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng, sa di, nam và nữ cư sĩ ở nơi đây
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường bốn loại đồ dùng (cho chư tăng, ni)
thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này, ở chổ ở này, ở khu vực này,
các chư thiên hộ trì, thoát khỏi mọi oan trái,
tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, các loài có hô hấp, các loài động vật, các loài sinh vật, các loài có thân và tâm,
tất cả nữ giới, nam giới, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người,(và) chúng sanh trong bốn cõi khổthoát khỏi mọi oan trái,
tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Nơi hướng Ðông, Nơi hướng Tây,
Nơi hướng Bắc, Nơi hướng Nam, Nơi hướng Ðông Nam, Nơi hướng Tây Bắc, Nơi hướng Ðông Bắc, Nơi hướng Tây Nam, Nơi hướng dưới, Nơi hướng trên.

thoát khỏi mọi oan trái,
tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Xa đến cõi cao nhất,
xuống đến cõi thấp nhất,

trong toàn thể vũ trụ,

tất cả chúng sanh đi trên đất,

được thoát khỏi phiền não và thù hận,

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Xa đến cõi cao nhất,
xuống đến cõi thấp nhất,

trong toàn thể vũ trụ,

tất cả chúng sanh sống trong nước,

được thoát khỏi phiền não và thù hận,

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Xa đến cõi cao nhất,
xuống đến cõi thấp nhất,

trong toàn thể vũ trụ,

tất cả chúng sanh ở trong không gian,

được thoát khỏi phiền não và thù hận,

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Đức Phật Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Pháp Bảo
Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Tăng Bảo

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường cha mẹ

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường thầy tổ

Với việc hành thiền này, nguyện cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chết
Nguyện cho những phước lành của tôi
dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi
sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và Quả

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu
đến tất cả chúng sanh

Nguyện cầu tất cả chúng sanh được an vui

Lành thay! Lành thay! Lành thay!


Tiếng Pali:

Metta Chanting.

Ahaṃ avero homi
Abyāpajjo homi
Anīgho homi Sukhī attānaṃ pariharāmi

Mama mātā-pitu-ācariyā ca nātimittā ca Sabrahmācarino ca
Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Imasmim ārāme sabbe yogino
Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Imasmay ārāme sabbe bikkhu sāmanarā ca upāsaka – upasikāyo ca
Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Amhākam catupaccaya – dāyakā
Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Amhākam ārakkha – devatā, imasmim vihāre imasmim āvāse imasmim ārāme
Ārakkha devatāAverā hontu
Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Sabbe sattā, sabbe pāṇā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā,
sabba itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā,
sabbe manussā, sabbe vinipātikā

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccantu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

Puratthimāya disāya, Pacchimāya disāya, Uttarāya disāya, Dakkhiṇāya disāya,
Puratthimāya anudisāya, Pacchimāya anudisāya, Uttarāya anudisāya, Dakkhiṇāya anudisāya, Heṭṭhimāya disāya, Uparimāya disāya.

Averā hontu
Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccacntu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

Uddham yāva bhavaggā ca
Adho yāva avīcito

Samantā cakkavālesu

Ye sattā pathavī – carā

Abyāpajjha niverā ca

Niddukkhā ca nupaddavā

Uddham yāva bhavaggā ca
Adho yāva avīcito

Samantā cakkavālesu

Ye sattā udake – carā

Abyāpajjha niverā ca

Niddukkhā ca nupaddavā

Uddham yāva bhavaggā ca
Adho yāva avīcito

Samantā cakkavālesu

Ye sattā ākāse – carā

Abyāpajjha niverā ca

Niddukkhā ca nupaddavā

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Buddham pūjemi
Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Sangham pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā ācariye pūjemi

Addhā imāya patipadāya jarāmaranamhā parimusissāmi

Idam me puññam āsavakkhayāvaham hotu

Idam me silam magga – phala ñănassa paccayo hotu

Idam no puñña – bhāgam sabbasattānam dema

Sabbe sattā sukhitā hontu

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

×