Nghi thức tụng Kinh Phạm Võng

18/05/2024 492 lượt xem

NGHI THỨC TỤNG BỒ TÁT GIỚI

BÀI TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa ngún chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết tha
Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật. (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

(Trên đây là bài Hương Tán và bài Kệ Khai Kinh. Có thể tụng theo nguyên văn chữ Hán.)

I

Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe!
Quy mạng Lô Xá Na,
Mười phương Kim Cương Phật,
Đảnh lễ đức Di Lặc,
Sẽ hạ sanh thành Phật.
Nay tụng ba tựu giới,
Bồ Tát đều cùng nghe.
Giới như đèn sáng lớn,
Soi sáng đêm tối tăm.
Giới như gươm báu sáng,
Chiếu rõ tất cả pháp.
Giới như Ma Ni châu,
Rưới của giúp người nghèo.
Thoát khổ mau thành Phật,
Chỉ giới này hơn cả.
Vì thế nên Bồ Tát,
Phải tinh tấn giữ gìn.

II

Chư Đại Đức! (Chư Đại chúng! Chư Phật tử!) (1) Phần mùa xuân ( mùa Hạ, mùa Đông) (2) , bốn tháng làm một mùa. Nửa tháng đã qua (một tháng, tháng rưỡi, hai tháng, hai tháng rưỡi, ba tháng, ba tháng rưỡi, bốn tháng) (3) , thiếu một đêm, thừa một đêm (4) , còn ba tháng rưỡi (ba tháng, hai tháng rưỡi, hai tháng, một tháng rưỡi, một tháng, nửa tháng) (5) .

Già chết gần kề, Phật Pháp sắp diệt, chư Đại Đức (Đại chúng, Phật tử) , vì muốn đắc đạo nên nhất tâm cần cầu tinh tấn. Chư Phật do nhất tâm cần cầu tinh tấn nên đặng chứng quả vô thượng chánh giác, huống là các pháp lành khác.

Nhân lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành. Đâu nên chẳng gấp cầu đạo lại chần chờ đợi già yếu. Còn mong mỏi thú vui gì?

Ngày nay đã qua,
Mạng sống giảm lần,
Như cá cạn nước,
Nào có vui chi!

III

HỎI: Chúng nhóm chưa? (Vị tụng giới hỏi.)

ĐÁP: Chúng đã nhóm. (Vị tri sự đáp.)

HỎI: Hòa hiệp chăng?

ĐÁP: Hòa hiệp.

HỎI: Chúng nhóm họp để làm gì?

ĐÁP: Thuyết giới Bồ Tát.

HỎI: Người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa?

ĐÁP: Trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. (Nếu có thì bảo ra, rồi đáp rằng: Người chưa thọ giới Bồ tát và không thanh tịnh đã ra.)

HỎI: Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh?

ĐÁP: Trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. (Nếu có thời ra thuyết dục. Nên ra thưa: Chư Đại Đức lắng nghe cho. Tôi là Bồ Tát … có lãnh giữ dục của Bồ Tát … những việc làm đúng pháp của Tăng, Bồ Tát … giữ dục và thanh tịnh.)

IV

Chư Đại Đức! (Đại chúng, Phật tử) chắp tay chí tâm lắng nghe! Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp Đại thừa của chư Phật. Đại chúng lẳng lặng lắng nghe. Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối. Sám hối thời được an vui. Không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thời yên lặng. Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh.

Chư Đại Đức! (Đại chúng, Phật tử) lắng nghe. Sau khi đức Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa (6) . Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Trì giới này thời như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Nên biết rằng giới pháp này là đức Thầy sáng suốt của đại chúng, không khác đức Phật còn ở đời.

Nếu không có lòng sợ tội, thời tâm lành khó nảy nở. Cho nên trong kinh có lời dạy: Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thời muôn đời khó được lại.

Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy. Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn. Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian luống qua vô ích, mà sau này phải ăn năn.

Đại Chúng! Mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo giới này như pháp tu hành, cần nên học tập.

Chư Đại Đức! (Đại chúng, Phật tử) Nay là ngày thứ mười lăm (mười bốn) (7) có trăng (không trăng), làm phép Bố Tát (8) tụng Bồ Tát giới. Đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ.

Ai có tội thời phát lồ. Người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát.

Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi.

Nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không? (Hỏi 3 lần)

Thưa Đại Chúng! Trong đây thanh tịnh, vì yên lặng. Việc này xin nhận biết như vậy.

Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

×