Nghi thức tụng Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

25/09/2021 3.312 lượt xem

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ.
Đa tha dà đa dạ.
Đa diệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ.
A di rị đa, tất đam bà tỳ.
A di rị đa, tỳ ca lan đế.
A di rị đa, tỳ ca lan đa.
Dà di ni, dà dà na.
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc thừa Tự tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông đầy đủ nên danh,

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công,

Đền ơn cho bú, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian.

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy kinh hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình yên điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi thong thả an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sanh trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.

Cúng dường Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ gìn nghiêm trang

Cầu cho thí chủ trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu hiện thành nuôi con.

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

Trang: 1 2 3 4 5