Nghi thức tụng Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

25/09/2021 603 lượt xem

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh… Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ….. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ….. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi lặng yên,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tiền,

Tin sâu lời Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm hướng đến cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng bao la,

Nhận chìm cả ta bà,

Muốn thoát luân hồi khổ,

Phải gấp niệm Di-đà.”

Ngưỡng mong đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam mô A-di-đà Phật!

Đã hết giờ tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay đồng hồi hướng.

“Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đồng sanh về Tịnh độ.”

Kính chúc quý Phật tử có một đêm an lành trong chánh niệm.

Nam mô A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, hai tay, hai chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý

Trang: 1 2 3 4 5