Thần chú Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn

Thể loại: Thần chú

20/04/2024 55 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn là một bài chú được kính trọng trong Phật giáo. Đây là mẹ của trăm ức vô số chư Phật và vạn ức vô số Bồ Tát Thánh Chúng. Chú này còn được gọi là Quang Minh Chân Ngôn, tức là Chân Ngôn của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata), Tổng Chú của tất cả chư Phật Bồ Tát.

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn: Ánh sáng trí tuệ soi tỏ con đường giác ngộ

Sách cùng thể loại

×