Kinh Cứu Khổ – Bạch Y Thần Chú

02/11/2023 13.153 lượt xem

TỊNH-KHẨU-NGHIỆP-CHÂN-NGÔN

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (Đọc 3 lần)

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha. (Đọc 3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

Nam mô tam mã đà, một đà nẫm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha. (Đọc 3 lần)

BẠCH Y QUAN-THẾ-ÂM
ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần)
Nam Mô Phật
Nam Mô Pháp
Nam Mô Tăng
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Đát Điệt Đa
Án Già La Phạt Đa
Già La Phạt Đa
Già La Phạt Đa
La Già Phạt Đa
La Già Phạt Đa
Sa Bà Ha.
Thiên La Thần
Thiên Địa Thần
Nhân Ly Nạn
Nạn Ly Thân
Nhất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

CHUNG


KINH CỨU KHỔ

Tịnh pháp giới chân ngôn
Án lam (21 lần)
Văn thù hộ thân chân ngôn
Án sỉ lâm bộ lâm (7 lần)
Lục tự đại minh chân ngôn
Án ma ni bát minh hồng (7 lần)
Đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú:
Án a na lệ ty xa đề
Bề la bạt xà la đà lị,
Bàn đà bàn đà nễ,
Bạt xà la bang ni phấn
Hổ hân đô lư ưng phấn,
Sa bà ha. (7 lần)

PHẬT THUYẾT
CỨU KHỔ CHÂN KINH

Nam mô cứu khổ cứu nạn
Linh cảm Quan Thế Âm bồ tát
Bách thiên vạn ức Phật,
Hằng hà sa số Phật,
Vô lượng công đức Phật,
Phật cáo át Nan ngôn,
Thử kinh đại thánh,
Năng cứu ngục tù,
Năng cứu trọng bệnh,
Năng cứu bạch nạn khổ,
Nhược hữu nhân,
Độc tụng nhất thiên biến,
Toàn gia ly khổ nạn,
Nam mô Phật lực uy,
Nam mô Phật lực hộ,
Sử nhân vô ác tâm,
Linh nhân thân đắc độ,
Hồi quang bồ tát,
Hồi thiện bồ tát,
A lốc Đại thiên vương,
Chính thiện Bồ Tát,
Ma hưu, Ma hưu,
Thanh tịnh Tỷ khiêu,
Quan sự đắc tán,
Tự sự đắc hưu,
Chư đại bồ tát,
Ngũ bách A la hán,
Cứu hộ đệ tử (họ tên) thân,
Tất giai ly khổ nạn,
Tự Nhiên Quan Thế Âm,
Anh lạc bất tu giải,
Cần độc thiên vạn biến,
Nhất thiết tai ương,
Tự nhiên đắc giải thoát,
Tín thụ phụng hành.
Túc thuyết chân ngôn viết:
a ha kim ha đế
a ha cầu ha đế
Đà la ni đế, ni a ca đế,
Ty lê nễ đế, ma ha ca đế,
Chân lăng càn đế,
Bồ đề tát bà ha (3 lần)
NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG
Phật quốc hữu duyên,
Phật pháp tướng nhân,
Thường, lạc, ngã, tịnh.
Chiêu niệm Quan Thế Âm,
Mô niệm Quan Thế Âm,
Niệm niệm lòng tâm khởi,
Niệm Phật bất ly thân (tâm)
Thiên la thần, điện la thần,
Nhân ly nạn, nạn ly thân,
Nhất thiết tai ương hóa vi trần,
Án, a đô lặc kế sa bà ha (3 lần)
Quan Âm đại sĩ
Tích hiệu Viên Thông
Thập nhị đại nguyện,
Thệ hoằng thâm,
Khổ hải độ mê tân,
Cứu khổ tầm thanh,
Vô sát bất niệm thân.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
(Đại chúng đồng niệm giải kiết thần chú)
Giả kết, giải kết, giải oan kết
Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm
Dịch lự phát kiền thành,
Kim đốc Phật tiền cầu giải kết
Giải kết, giải kết, giải oan kết,
Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp,
Bách niên vạn kiếp giải oan thù,
Vô lượng vô biên đắc giải thoái,
Giải liễu oan diệt liễu tội,
Nguyệt kiến đương lai long hoa hội,
Long hoa tam hội nguyện tương phùng,
Vô lượng bồ đề chân bất thoái.
Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt
Kim tra, kim tra, tăng kim tra
Ngô kim vị nhữ giải, kim tra,
Chung bất giữ giới, kết kim tra
Án cường chung cường, cát chung cát,
Na ha hội lý hữu thu luật,
Nhất thiết oan gia li ngả thân,
Ma ha bát nhã ba la mật.
NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

THẬP NHỊ NGUYỆN

 1. Nam mô hiệu Viên Thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, Quảng phát
  hoằng thệ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 2. Nam mô nhật niệm tâm vô quái ngại Quán Âm Như Lai, thường cư nam
  hải nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 3. Nam mô trụ sa bà U Minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm Thanh cứu khổ
  nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm
  nguyện. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
 5. Nam mô Thanh Tịnh bình thủy dương liễu Quán Thế Âm Như Lai, cam lồ
  sái tâm nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 6. Nam mô Đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng
  nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 7. Nam mô trú da tầm vô tổn hại, Quán Âm Như LAi, thệ diệt tam đồ nguyện.
  Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 8. Nam mô tạo vọng nan nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải
  thoát nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải Quán Thế Âm Như Lai, độ tận chúng
  sinh nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây
  phương nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 11. Nam mô vô lượng Thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai – Di đà thụ ký
  nguyện, Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 12. Nam mô Đoan Nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai – Quả tu thập
  nhị nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

(Sau mỗi nguyện lễ một lễ, và gõ một tiếng chuông)

×