12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

02/11/2023 1.757 lượt xem

1. Đại nguyện thứ nhất:

Nam mô Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quán Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Khi thành Bồ Tát, Quán Thế Âm sẽ đạt được trí tuệ viên thông, tự tại, và rộng phát hoằng thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh.

2. Đại nguyện thứ hai:

Quyết một lòng không sợ khó, Quán Âm Như Lai thường vào Biển Đông nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện không sợ khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng cứu độ chúng sinh, ngay cả những chúng sinh ở nơi hiểm nguy, khó khăn nhất.

3. Đại nguyện thứ ba:

Ở ta bà, vào Địa phủ, Quán Âm Như Lai cứu với chúng sinh nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà và cõi Địa Phủ, không phân biệt chúng sinh thiện ác, sang hèn.

4. Đại nguyện thứ tư:

Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền, Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện nghe thấy tiếng than thở của chúng sinh, lập tức đến cứu độ, không để chúng sinh phải chịu khổ lâu.

5. Đại nguyện thứ năm:

Khổ nạn thảy tiêu trừ, Quán Âm Như Lai diệt khổ thọ nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện dùng lòng từ bi của mình để tiêu trừ mọi khổ nạn của chúng sinh, giúp chúng sinh được an vui, hạnh phúc.

6. Đại nguyện thứ sáu:

Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi nạn sầu, Quán Âm Như Lai an vui hưởng nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh thoát khỏi mọi nỗi sầu muộn, phiền não, cho chúng sinh được an vui, hưởng thụ cuộc sống.

7. Đại nguyện thứ bảy:

Nguyện cho chúng sinh được no đủ, Quán Âm Như Lai an ổn cung cấp nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh được no đủ, không phải chịu cảnh thiếu thốn, khổ sở.

8. Đại nguyện thứ tám:

Nguyện cho chúng sinh được bệnh tiêu trừ, Quán Âm Như Lai tiêu trừ bệnh khổ nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh được khỏi bệnh tật, đau khổ, cho chúng sinh được khỏe mạnh, an vui.

9. Đại nguyện thứ chín:

Nguyện cho chúng sinh được an vui mát mẻ, Quán Âm Như Lai mát mẻ an vui nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh được an vui, mát mẻ, không phải chịu cảnh nóng bức, khó chịu.

10. Đại nguyện thứ mười:

Nguyện cho chúng sinh được thường hành bình đẳng, Quán Âm Như Lai bình đẳng hành nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh luôn hành xử một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử với ai.

11. Đại nguyện thứ mười một:

Nguyện cho chúng sinh được Quán Âm thị hiện, Quán Âm Như Lai thị hiện cứu khổ nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện thị hiện nhiều hình tướng khác nhau, giúp chúng sinh vượt qua khổ nạn, đạt được an vui giải thoát.

12. Đại nguyện thứ mười hai:

Nam mô tiếp dẫn Tây Phương, Quán Âm Như Lai độ chúng sinh nguyện.

Nội dung đại nguyện này là:

Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi có Phật A Di Đà và chúng sinh đều an vui, hạnh phúc.

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện tâm nguyện từ bi cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt được an vui giải thoát. 12 đại nguyện này là kim chỉ nam cho hành động của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là nguồn động viên, an ủi tinh thần cho những người đang gặp khó khăn, khổ nạn.

Ý nghĩa của 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát:

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện tinh thần Phật giáo Đại thừa. 12 đại nguyện này không chỉ là lời thệ nguyện của một vị Bồ Tát, mà còn là mục tiêu, lý tưởng mà tất cả chúng ta cần hướng đến.

 • Đại nguyện thứ nhất: thể hiện trí tuệ viên thông, tự tại của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ hai: thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ ba: thể hiện tinh thần cứu độ chúng sinh không phân biệt thiện ác, sang hèn của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ tư: thể hiện tinh thần cứu độ chúng sinh kịp thời, không để chúng sinh phải chịu khổ lâu của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ năm: thể hiện tinh thần cứu độ chúng sinh thoát khỏi mọi khổ nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ sáu: thể hiện tinh thần giúp chúng sinh thoát khỏi mọi nỗi sầu muộn, phiền não của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ bảy: thể hiện tinh thần giúp chúng sinh được no đủ, không phải chịu cảnh thiếu thốn, khổ sở của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ tám: thể hiện tinh thần giúp chúng sinh được khỏi bệnh tật, đau khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ chín: thể hiện tinh thần giúp chúng sinh được an vui, mát mẻ, không phải chịu cảnh nóng bức, khó chịu của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ mười: thể hiện tinh thần giúp chúng sinh luôn hành xử một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử với ai của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ mười một: thể hiện tinh thần cứu độ chúng sinh bằng nhiều phương tiện khác nhau của Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Đại nguyện thứ mười hai: thể hiện tinh thần tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Bồ Tát Quán Thế Âm.

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những nội dung quan trọng của Phật giáo Đại thừa, là nguồn an ủi, động viên tinh thần cho những người đang gặp khó khăn, khổ nạn.

×