Bạch Y Thần Chú

02/11/2023 1.741 lượt xem

BẠCH Y QUAN-THẾ-ÂM
ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần)
Nam Mô Phật
Nam Mô Pháp
Nam Mô Tăng
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Đát Điệt Đa
Án Già La Phạt Đa
Già La Phạt Đa
Già La Phạt Đa
La Già Phạt Đa
La Già Phạt Đa
Sa Bà Ha.
Thiên La Thần
Thiên Địa Thần
Nhân Ly Nạn
Nạn Ly Thân
Nhất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần
Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

CHUNG

×