Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

15/10/2023 6.622 lượt xem

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni là gọi tắt của “Đại Liên Hoa Phong Kim Cang Bí Mật Như Ý Luân Chú”. Đây là bản chú được trích từ Như Ý Luân Đà La Ni Kinh.

Kinh này do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào năm Cảnh Long thứ 3 (709), được xếp vào tập 20 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni được coi là một trong những kinh điển chuyên dùng để tiêu tai cầu phước trong Mật Giáo.

Bài chú:

 1. Nam mô Phật đà gia, Nam mô đạt ma da, Nam mô tăng già da.
 2. Nam mô Quán Quán Tự Tại Bồ Tát, cụ đại bi tâm giả.
 3. Đát điệt tha: Án chước yết ra, phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, Rô rô, Rô rô, để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng phấn tra tóa ha.
 4. Án bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng.
 5. Án bát lặc bà, bát đẳng mế hồng.

Nội dung của Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni có nội dung là mô tả về hình tướng và năng lực của Đức Phật Như Ý Bảo Luân Vương. Đức Phật Như Ý Bảo Luân Vương là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mang ý nghĩa là “Chư Phật trong vòng luân hồi đều như ý”.

Ý nghĩa của Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni có ý nghĩa là cầu nguyện cho chúng sinh được thành tựu mọi mong muốn, giải thoát khỏi khổ đau, đạt được giác ngộ.

Công dụng của Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni có nhiều công dụng, bao gồm:

 • Cầu nguyện cho sự an lành và may mắn
 • Cầu nguyện cho sự thành công trong học tập, công việc
 • Cầu nguyện cho sự chữa lành bệnh tật
 • Cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi khổ đau

Cách trì tụng Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Cách trì tụng Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni như sau:

 1. Ngồi trong tư thế thoải mái, giữ lưng thẳng.
 2. Tụng câu thần chú với tâm thanh tịnh và tập trung.
 3. Có thể trì tụng nhiều biến hoặc một biến tùy theo khả năng.

Lợi ích của trì tụng Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Người trì tụng Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni thường xuyên sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt
 • Mọi mong cầu được thành tựu
 • Giải thoát khỏi khổ đau, đạt được giác ngộ

Tuy nhiên, để nhận được những lợi ích này, người trì tụng cần phải có tâm thành và thực hành đúng pháp.

×