Thần chú Dược Sư tiếng Phạn

12/01/2024 1.139 lượt xem

Thần chú Tiếng Phạn

Tayata
Om Bekandze Bekandze
Maha Bekandze
Radza Samudgate Soha

Ý nghĩa của thần chú Phật Dược Sư

Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn)

Om: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.

Bekandze Bekandze: Gọi Phật Dược Sư hai lần

Maha Bekandze: Đại đức Phật Dược Sư

Randza Samungate: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức

Soha: Hòa tan trong tôi

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là một vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông, có tên gọi là Tịnh Lưu Ly. Ngài có bổn nguyện là cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh, và có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tối tăm si mê. Ngài có thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, và trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời. Ngài còn có nhiều tên gọi khác như Dược Sư Như Lai, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Ngài thường được thờ cúng rộng rãi ở Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam. Ngài cũng có 12 đại nguyện và 7 danh hiệu.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

 1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.
 2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.
 3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.
 4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.
 5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.
 6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan
 7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.
 8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.
 9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.
 10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.
 11. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.
 12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai

Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy và chướng ngại, và giúp họ trừ diệt ba độc tố – tham trước, sân hận và si mê – cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác.

Theo các Kinh điển Phật Giáo thì Đức Dược Sư Như Lai có 7 tôn tượng. Có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Đức Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện (ứng thân), danh hiệu của các Ngài là:

 1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
 2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
 4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
 5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai
 7. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Hình ảnh Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai

Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai
Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

×