Thất bồ đề phần là gì?

19/11/2023 186 lượt xem

Thất bồ đề phần là bảy yếu tố giác ngộ, là những phương tiện giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Thất bồ đề phần được nhắc đến trong Kinh Tương Ưng Bộ, Nikâya Samyutta, phẩm Kinh Ứng Pháp (Samyutta Nikâya, Sutta Pitaka, Samyutta Vagga, Maha Vagga, Dhammasamuccaya Sutta).

Các yếu tố của Thất bồ đề phần

 • Niệm giác chi (Sati sambojjhanga) là chánh niệm, hay sự tỉnh thức, ý thức rõ ràng về hiện tại. Niệm giác chi giúp hành giả nhận biết được các suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác của chính mình, cũng như các đối tượng bên ngoài.
 • Trạch pháp giác chi (Dhammavicaya sambojjhanga) là tuệ giác, hay sự phân tích, suy luận các pháp. Trạch pháp giác chi giúp hành giả hiểu rõ bản chất của các pháp, phân biệt được chân và giả, thiện và ác.
 • Tinh tấn giác chi (Viriya sambojjhanga) là tinh tấn, hay sự nỗ lực, kiên trì trong tu tập. Tinh tấn giác chi giúp hành giả vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình tu tập.
 • Hỷ giác chi (Pīti sambojjhanga) là hỷ, hay sự vui vẻ, hoan hỷ. Hỷ giác chi giúp hành giả cảm thấy hạnh phúc, an lạc trong tu tập.
 • Tịnh giác chi (Passaddhi sambojjhanga) là tịnh, hay sự thanh thản, an tịnh. Tịnh giác chi giúp hành giả loại bỏ những phiền não, tạp niệm trong tâm.
 • Định giác chi (Samādhi sambojjhanga) là định, hay sự tập trung, nhất tâm. Định giác chi giúp hành giả an trú trong trạng thái thiền định, từ đó có thể phát triển các giác chi khác.

Tương quan giữa Thất bồ đề phần và Tam vô lậu học

Thất bồ đề phần có mối quan hệ mật thiết với Tam vô lậu học, bao gồm Giới, Định, Tuệ.

 • Niệm giác chi tương ứng với Giới, giúp hành giả giữ gìn giới hạnh, ngăn ngừa các hành vi bất thiện.
 • Trạch pháp giác chi tương ứng với Định, giúp hành giả tập trung tâm, suy luận, phân tích các pháp.
 • Tinh tấn giác chi tương ứng với Tuệ, giúp hành giả kiên trì tu tập, đoạn trừ vô minh, đạt tới trí tuệ giải thoát.
 • Hỷ giác chi là kết quả của việc tu tập Giới, Định, Tuệ.
 • Tịnh giác chi là trạng thái an lạc, thanh tịnh, là nền tảng cho Định, Tuệ phát triển.
 • Định giác chi là trạng thái định tĩnh, tập trung, là nền tảng cho Tuệ phát triển.

Ý nghĩa của Thất bồ đề phần

Thất bồ đề phần là những phương tiện quan trọng giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Khi tu tập Thất bồ đề phần, hành giả sẽ phát triển được những phẩm chất cần thiết cho con đường giác ngộ, bao gồm:

 • Tỉnh giác: Niệm giác chi giúp hành giả tỉnh giác, chú ý đến đối tượng đang diễn ra, từ đó đoạn trừ tà niệm và vọng tâm.
 • Trí tuệ: Trạch pháp giác chi giúp hành giả phân tích, suy luận các pháp, từ đó hiểu rõ bản chất của các pháp, đoạn trừ vô minh.
 • Tinh tấn: Tinh tấn giác chi giúp hành giả kiên trì tu tập, đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Hỷ: Hỷ giác chi giúp hành giả tăng cường niềm tin, động lực tu tập.
 • An tịnh: Tịnh giác chi giúp hành giả thanh lọc tâm, đạt được trạng thái an lạc.
 • Định tĩnh: Định giác chi giúp hành giả tịnh hóa tâm, chứng ngộ chân lý.

Thất bồ đề phần là một pháp môn tu tập quan trọng trong Phật giáo. Hành giả cần hiểu rõ ý nghĩa và cách thực hành Thất bồ đề phần để đạt được kết quả tu tập như mong muốn.

×