Nếu nói Đạo Phật là một tôn giáo, vậy Đạo Phật có gì khác biệt với các tôn giáo khác không?

03/11/2016 830 lượt xem

Học giả Smith Huston, trong cuốn The Religions of Man trình bày những tôn giáo lớn của nhân loại, ông nêu ra sáu điểm đặc biệt khác đời của Phật Giáo là:

  1. Một tôn giáo không quyền lực
  2. Một tôn giáo không nghi lễ
  3. Một tôn giáo không tính toán, suy lường
  4. Một tôn giáo không tập tục truyền thống
  5. Một tôn giáo không có khái niệm về quyền tối thượng và ân điển của một đấng Thượng-đế
  6. Một tôn giáo không thần bí.

Ông cũng nhắc lại câu truyện một người hỏi Phật: “Ngài có phải là Thượng Đế không?”. Đức Phật trả lời: “Không”. “Là một bậc Thánh?”. “Không”. Là một Thiên Thần?. “Không”. “Vậy Ngài là người thế nào?”. Đức Phật đáp: “Ta là người đã giác ngộ”. Câu trả lời của đức Phật đã trở thành danh hiệu của Ngài, bởi đây là điều đức Phật đã thuyết bày.

×