Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tác giả: Thích Thanh Từ

Thể loại: Kinh Phật

11/05/2024 24 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Kinh Bát Đại Nhân Giác (Giảng Giải) là một tác phẩm quý của thiền sư Thích Thanh Từ. Được viết bằng chữ Hán và dịch từ kinh Sanskrit/Hán Tạng, quyển sách này mang đến những lời giảng dạy của Phật về giác ngộ và đường tu hành.

Tóm tắt nội dung:

  • Bát Đại Nhân Giác là tám điều giác ngộ của Phật và Bồ-tát.
  • Kinh là những lời giảng dạy của Phật, được kết tập lại thành bộ gọi là kinh. Những lời Phật dạy trong kinh phù hợp với chân lý và căn cơ tâm lượng của chúng sanh, trải qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều đúng.

Tại sao quyển sách này quan trọng?

  • Đạo Phật là đạo giác ngộ, và toàn bộ giáo lý của Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ.
  • Mê lầm là cội nguồn đau khổ, chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sanh.

Hiệu dụng của tám điều giác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác không thể nghĩ bàn. Hãy nghiền ngẫm và tu tập để đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử.

Sách cùng tác giả

Sách cùng thể loại

×