Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 1

10/10/2021 10.991 lượt xem

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI
MẬT NHƠN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA
CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

— o0o —

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN 1

 • Sa-môn Bát-thích-mật-đế người Trung Thiên Trúc, dịch vào đời Đường.
 • Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ.
 • Sa-môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch.
 • Đệ tử thọ Bồ-tát giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự bút thọ (nhuận bút).
 • Sa-môn Thích Vân Đàm dịch Hán Văn qua Phiên Âm Việt Ngữ
 • Buddhist Text Translation Society dịch Hán Văn qua Anh Văn

— o0o —

TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN

 1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi.
 2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo.
 3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác.
 4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ.
 5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.
 6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý.
 7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương chứng minh cho bản dịch.
 8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng.

— o0o —

KHAI KINH KỆ

無上甚深微妙法
百千萬刼難遭遇。
我今見聞得受持
願解如來真實義。

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được chuyên trì tụng
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Trang: 1 2 3 4 5 6

×