Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ


Nội dung khác

68. Trí nhớ

– Thưa đại đức, nếu mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa, không biết là do gì? – Do trí nhớ, tâu đại vương . – Thế mà trẫm nghĩ, nhớ được là do tâm. – Nếu... Xem thêm

194. Về cột buồm

– Còn về cây trụ buồm, thưa đại đức? Nó liên hệ gì với sa môn hạnh? – Tâu, cây trụ buồm sở dĩ nâng được lá buồm to nặng, là do bản thân nó kiên cố, vững chắc; đồng... Xem thêm

220. Về chim Venàhikà mái

– Về chim Venàhika mái, có hai điều cần phải được ghi nhận. Thứ nhất: Chim Venàhika mái hằng ganh ghét chim trống – là chồng của nó – thường bắt chim trống ở trong tổ để giữ con, bít... Xem thêm

Nguyên nhân khổ đau

Nguyên nhân khổ đau 1 Trong Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), phần Tập đế thường nói nguyên nhân của đau khổ là 10 phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến,... Xem thêm

213. Về chó rừng

– Về chó rừng thì có mấy điểm, thưa đại đức? – Tâu, có hai điểm. Thứ nhất, chó rừng hễ gặp được vật thực, cứ làm một bụng no, chẳng chê bai bao giờ. Vị tỳ khưu khi xin... Xem thêm

240. Về cái dù

– Về cái dù thì có ba chi, tâu đại vương. Thứ nhất: cái dù thường dùng để che trên đầu, bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai: cái dù... Xem thêm

7. Chú tâm

– Bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? – Tâu đại vương, không phải đơn giản như thế! Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ 3 pháp... Xem thêm