203. Về hư không

16/06/2023 196 lượt xem

Đại đức Na-tiên nói:

– Về hư không thì chắc đại vương còn nhớ chứ?

– Vâng, còn nhớ. Nó có năm điều là:

Thứ nhất, không ai nắm bắt được.

Thứ hai, là nơi dạo chơi của chư thiên hoặc người có thần thông.

Thứ ba, không có chỗ ở.

Thứ tư, không cùng tột.

Thứ năm, trống rỗng, không ngăn lại.

Đại đức na-tiên đáp:

– Đúng vậy. Một vị tỳ khưu với sa môn hạnh của mình cũng không để tâm cho phiền não nắm bắt; phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã; lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào, tài tình danh lợi không vướng mắc; phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có mé bờ.Thứ năm là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc v.v…

Tất cả năm điều ấy, đúng như Đức Đạo sư đã dạy Ràhula: “Này Ràhula! Con nên thực hành, tiến tu, làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không, như hư không vậy.”

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×