7. Chú tâm

08/06/2022 572 lượt xem

– Bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng?

– Tâu đại vương, không phải đơn giản như thế! Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ 3 pháp sau đây:

  1. Chú tâm đúng.
  2. Trí tuệ.
  3. Thiện pháp đầy đủ.

Thiếu một trong ba chẳng thể vô sanh được đâu.

– Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao?

– Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định! Chú tâm thì trâu, bò, heo, ngựa … các loài súc sanh đều có khả năng đó, nhưng trí tuệ thì nhơn, thiên mới có!

– Kỳ lạ vậy thay!

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×