Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp – Bộ kinh Milindapanha xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Đi sâu vào những lời đối thoại, người nắm giáo nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy. (Theravàda) dễ nhận ra rằng, những vấn đề được đề cập hoàn toàn là tinh yếu của Tam Tạng Pàli văn, chưa hề pha tạp tư tưởng và kiến giải của các bộ phái phát triển sau này. Do vậy, không lạ gì Phật giáo Miến điện xếp bộ kinh Milindapanha vào Thánh điển, và Phật giáo Tích lan đặt chung với năm bộ Nikàya để tôn thờ và phụng hành.

Sau cuộc vấn đáp

Khi dứt các câu hỏi và đáp giữa đức vua Mi-lan-đà và đại đức Na-tiên, ngay lúc ấy, phát sanh hiện tượng phi thường là quả địa cầu dày bốn mươi do tuần rung động, rung chuyển dữ dội, sấm... Xem thêm

244. Về người bắn cung

Đức vua Mi-lan-đà nói: – Thưa đại đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, đại đức đều có thể lấy làm ví dụ, khả dĩ so sánh, đối... Xem thêm

243. Về vật thực

– Về vật thực, có ba điều cần phải nghiên cứu, tâu đại vương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực... Xem thêm

242. Thuốc trị độc rắn

– Thuốc trị độc rắn có hai tính dụng: Một là, thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho giòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho... Xem thêm

241. Về đám ruộng

– Về đám ruộng, có ba chi như sau: Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy, phải cần có mương nước tức là pháp để thực hành,... Xem thêm

240. Về cái dù

– Về cái dù thì có ba chi, tâu đại vương. Thứ nhất: cái dù thường dùng để che trên đầu, bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai: cái dù... Xem thêm

239. Về con quạ

– Hai chi của con quạ là như sau: Thứ nhất, con quạ mỗi lần uống nước, nó lấy cái mỏ như cái ống hút, hút nước lên; bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế, phải... Xem thêm

238. Về người thợ gốm

– Người thợ gốm khi nhồi nặn đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thợ gốm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã... Xem thêm

237. Về thợ bào gỗ

– Về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây: Một là, người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực, phải bào gỗ theo đường mực đã nẩy ấy. Bậc hành giả cũng phải làm như người... Xem thêm

236. Về người câu cá

– Về người câu cá thì có hai điểm sau đây, tâu đại vương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn... Xem thêm

235. Về người săn bắn

– Về người săn bắn thì có bốn chi phần, nếu so sánh với bậc hành giả, sẽ có những điểm tương đồng như sau: Thứ nhất, người săn thú khi đi săn, núp rình để săn thú, luôn luôn... Xem thêm

234. Về ngọc mani

– Về ngọc mani thì có ba tính chất, tâu đại vương. Thứ nhất, ngọc mani trong sạch, thuần khiết; cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh, nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như ngọc mani vậy. Thứ... Xem thêm


Nội dung khác

241. Về đám ruộng

– Về đám ruộng, có ba chi như sau: Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy, phải cần có mương nước tức là pháp để thực hành,... Xem thêm

Kinh Vô Lượng Thọ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT Hán dịch: Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: HT. Trí Tịnh (Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm, Kinh Đại Bảo Tích, Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển thứ... Xem thêm

Thất bồ đề phần là gì?

Thất bồ đề phần là bảy yếu tố giác ngộ, là những phương tiện giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Thất bồ đề phần được nhắc đến trong Kinh Tương Ưng Bộ, Nikâya Samyutta,... Xem thêm

112. Cái cây có tâm ý không?

– Thưa đại đức! Trẫm không nhớ là ở đoạn kinh nào, Đức Thế Tôn có thuyết cho một người bà-la-môn như sau: “Này ông bà-la-môn, ông là người có học thức, siêng năng học hỏi; ông biết rõ cái... Xem thêm

Kinh A Nậu La Độ

Đây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ đại đức A Nậu La Độ đang cư... Xem thêm

182. Về con cọp đực

-Tâu đại vương! Con cọp đực thì có hai tập tính! – Vâng, xin đại đức giảng cho nghe! – Thứ nhất, cọp đực thường tìm chỗ nương trú nơi động thẳm, hang sâu, chỗ núi rừng, suối khe thanh... Xem thêm