Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp – Bộ kinh Milindapanha xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Đi sâu vào những lời đối thoại, người nắm giáo nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy. (Theravàda) dễ nhận ra rằng, những vấn đề được đề cập hoàn toàn là tinh yếu của Tam Tạng Pàli văn, chưa hề pha tạp tư tưởng và kiến giải của các bộ phái phát triển sau này. Do vậy, không lạ gì Phật giáo Miến điện xếp bộ kinh Milindapanha vào Thánh điển, và Phật giáo Tích lan đặt chung với năm bộ Nikàya để tôn thờ và phụng hành.

Sắp xếp:

1. Danh

Đức vua Mi-lan-đà sau khi đảnh lễ Tăng chúng tám mươi ngàn vị cùng với đại đức Natiên, ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: – Bạch đại đức, Trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

2. Con số hạ lạp

Để cho không khí im lắng lại một lúc, đức vua hỏi tiếp: – Đại đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? – Thưa, bần tăng tu mới được bảy hạ. – Con số 7 ấy là đếm... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

6. Tái sanh – Vô sanh

Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi: – Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng? – Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại. – Điều kiện nào để một người bị... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

7. Chú tâm

– Bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? – Tâu đại vương, không phải đơn giản như thế! Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ 3 pháp... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

10. Hành tướng của Tín

Đức vua lại hỏi tiếp: – Các thiện pháp đầu tiên lấy GIỚI làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy hành tướng của Tín là thế nào? Nhờ đại đức... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

11. Hành tướng của Tấn

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi: – Đại đức có nói thiện pháp thứ hai là Tấn, vậy hành tướng của nó thế nào? – Tấn có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc, tăng... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp


Nội dung khác

Hạnh Đầu Đà là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh trong Phật giáo, nhằm mục đích tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu, hướng đến giác ngộ. Lịch sử: Thời Đức Phật: Nhiều vị Tăng... Xem thêm

Kinh Độ Người Hấp Hối

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng. Đại đức Xá... Xem thêm

Kinh Bốn Loại Thức Ăn

Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn loại thức ăn... Xem thêm

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống

(Udumbarikà-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà (Ưu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

77. Nhân sanh giác ngộ

– Nhân để sanh giác ngộ có mấy pháp hở đại đức? – Nó có bảy nhân sanh gọi là thất giác chi, gồm có niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả – tâu đại vương. – Người giác... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

241. Về đám ruộng

– Về đám ruộng, có ba chi như sau: Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy, phải cần có mương nước tức là pháp để thực hành,... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

×