Mi Tiên Vấn Đáp

54. Vedagù?

– Có một chữ mà các bậc trí thức trong thời đại này thường dùng là Vedagù, nghĩa đen là bậc thông hiểu, thâm đạt Phệ đà; nghĩa bóng là người thông đạt thế gian. Từ ấy có hàm nghĩa... Xem thêm

52. Thấy Phật

– Pháp mà Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết, pháp ấy như thế nào? – Pháp mà Đức Thập Lực Tuệ đã thuyết, ai nghe và thực hành đúng đắn pháp ấy, chứng đắc pháp ấy được gọi là Thinh... Xem thêm

49. Có Phật không?

Đức vua hỏi: – Đại đức đã thấy Phật chưa? – Thưa chưa. – Thầy hòa thượng, thầy tiếp dẫn của đại đức đã thấy chưa? – Thưa, cũng chưa thấy. – Nếu thế thì rõ ràng không có Phật... Xem thêm

47. Ai sẽ đắc Niết bàn?

Đức vua hỏi: – Ai tu hành đều đắc quả Niết bàn như nhau cả chứ? – Không chắc như vậy. Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết... Xem thêm

46. Niết bàn

– Thưa đại đức! Tại sao Niết bàn thường được nói là diệt (nirodha), là tịch diệt? Trẫm nghi ngờ điều đó lắm! – Xin thưa, Niết bàn chính là diệt, là tịch diệt, một trạng thái ngưng nghỉ và... Xem thêm

45. Nước dựa khí

Vua hỏi: – Các vị sa môn trong hàng ngũ của đại đức thường thuyết lý rằng: đất dựa nước, nước dựa khí, khí dựa hư không. Điều ấy sao khó tin đến vậy? Khi ấy, đại đức Na-tiên có... Xem thêm

44. Lửa địa ngục

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi: – Có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho trẫm nghe rằng: lửa địa ngục nóng hơn lửa thế gian hằng vạn lần. Lại còn đưa ra ví dụ rằng, quăng một cục đá vào... Xem thêm

43. Sớm ngăn ngừa điều ác

Đức vua hỏi: – Trẫm có nghe rằng, người tu hành trong Phật giáo thường ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa nguyên nhân sanh khổ, tại sao không đợi nó đến để dập tắt luôn? – Không những ngăn ngừa... Xem thêm


Nội dung khác

Tranh Chấp

Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Sau đây là ba trường hợp: Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng và người kia lỗi 100%. Người... Xem thêm

Tụng giới

Hai tuần một lần chúng ta tụng giới, trong thiền viện cũng như ở gia đình. Trong các khóa tu, khóa nào cũng cần có một buổi tụng giới. Giới cần thiết cho hành giả cũng như lề luật đi... Xem thêm

Tu Viện Định Thành

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm... Xem thêm

30. Tự ngã trong thân?

Đức vua hỏi: – Tất cả mọi nhận thức, hiểu biết dường như là do một tự ngã ở trong thân, phải vậy không, đại đức? – Đại vương hiểu điều đó như thế nào, có thể nói rộng ra... Xem thêm

41. Về năm giác quan

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi: – Thưa đại đức! Ngũ căn tức là năm giác quan của con người, phát sanh do nghiệp khác nhau hay là nghiệp chung nhau? – Có cái chung, có cái riêng, tâu đại vương... Xem thêm

84 hình ảnh minh họa Chú Đại Bi

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng... Xem thêm

49. Có Phật không?

Đức vua hỏi: – Đại đức đã thấy Phật chưa? – Thưa chưa. – Thầy hòa thượng, thầy tiếp dẫn của đại đức đã thấy chưa? – Thưa, cũng chưa thấy. – Nếu thế thì rõ ràng không có Phật... Xem thêm