Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp – Bộ kinh Milindapanha xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Đi sâu vào những lời đối thoại, người nắm giáo nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy. (Theravàda) dễ nhận ra rằng, những vấn đề được đề cập hoàn toàn là tinh yếu của Tam Tạng Pàli văn, chưa hề pha tạp tư tưởng và kiến giải của các bộ phái phát triển sau này. Do vậy, không lạ gì Phật giáo Miến điện xếp bộ kinh Milindapanha vào Thánh điển, và Phật giáo Tích lan đặt chung với năm bộ Nikàya để tôn thờ và phụng hành.

197. Về biển cả

– Tâu đại vương! Biển cả có năm đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ, chắc đại vương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày, phải chăng? – À, có thể trẫm đã hiểu rồi. Năm điều của... Xem thêm

196. Về người làm công

– Về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công... Xem thêm

194. Về cột buồm

– Còn về cây trụ buồm, thưa đại đức? Nó liên hệ gì với sa môn hạnh? – Tâu, cây trụ buồm sở dĩ nâng được lá buồm to nặng, là do bản thân nó kiên cố, vững chắc; đồng... Xem thêm

192. Về chiếc thuyền

Đại đức Na-tiên nói: – Về chiếc thuyền thì có ba điều, tâu đại vương. – Vâng, cho trẫm nghe. – Điều thứ nhất, một chiếc thuyền được gọi là tốt, có thể vượt được biển khơi – thì chiếc... Xem thêm

191. Cây Sàla xanh tốt

– Một chi của cây sàla xanh tốt là thế nào hở đại đức? – Tâu, vì ngài Ràhula có thuyết với đại ý rằng: “Sở dĩ có cây Sàla phát triển sung mãn, xanh tốt, thân cây chọc thủng... Xem thêm

190. Về hạt giống

– Về hạt giống thì có hai điều cần phải học hỏi, tâu đại vương! – Trẫm đang nghe đây. – Vâng. Thứ nhất, hạt giống thường nhỏ, ít mà thâu hái kết quả bao giờ cũng lớn, nhiều. Tương... Xem thêm

189. Về hoa sen

– Về hoa sen thì – đại đức Na-tiên nói – có ba đức tính: từ trong bùn sinh trưởng, lớn lên mà không hôi mùi bùn; lên khỏi nước mới nở hoa, và khi gió thổi thì lay động... Xem thêm

188. Về dây bầu leo

– Xin đại đức giải về dây bầu leo? – Vâng, giây bầu leo có một điểm rất đặc biệt, là ban đầu nó bò trên đất, trên cỏ, cái vòi của nó lần tìm những cành nè, những cành... Xem thêm

187. Về con khỉ

– Bây giờ chúng ta học về con khỉ, tâu đại vương! – Con khỉ thì tốt đẹp gì mà học! Suốt ngày cứ chạy nhảy leo trèo từ cây này sang cây khác, từ cành này sang cành khác... Xem thêm

186. Về con quạ

– Tâu đại vương! Về con quạ thì chúng ta có hai điều cần phải lấy đó để làm gương! – Vâng, xin đại đức cho nghe. – Con quạ có hai tập tính sau đây: Thứ nhất là khi... Xem thêm


Nội dung khác

183. Về con rùa nước

– Thưa đại đức! Về con rùa nước thì có bao nhiều điều cần phải học hỏi? – Học hỏi rùa thì có năm điều, tâu đại vương. Thứ nhất: Thế giới của rùa ở trong nước, là nơi mát... Xem thêm

56. Nghiệp trú ở đâu?

Đức vua hỏi: – Thế thì các nghiệp thiện, ác ấy nó trú ở đâu? – Trú ở chỗ nào thì rất khó nói, nhưng nghiệp hằng đi theo chúng sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới kia như... Xem thêm

Kinh A Nậu La Độ

Đây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ đại đức A Nậu La Độ đang cư... Xem thêm