6. Tái sanh – Vô sanh

07/06/2022 650 lượt xem

Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi:

– Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng?

– Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại.

– Điều kiện nào để một người bị tái sanh? Và điều kiện nào để một người được vô sanh?

– Tâu, người nào còn tham sân si, phiền não, người ấy còn tái sanh; người nào tiêu diệt được tham sân si, phiền não, người ấy sẽ vô sanh.
Nghe trả lời vậy, đức vua lại đâm ra tò mò:

– Vậy đại đức đã vô sanh chưa?

– Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh; ngược lại, bần tăng sẽ vô sanh!

Đức vua lại tán thán:

– Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ!

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×