38. Hành tướng của Tứ (hay Sát) (Vicaralakkhana)

23/06/2022 282 lượt xem

– Còn Tứ tâm sở?

– Tứ chính là quan sát, soát xét, kiểm soát và bắt dính đối tượng, tâu đại vương!

– Xin cho nghe thí dụ.

– Con ong sau khi tìm kiếm được hoa (tầm), nó đậu trên đóa hoa, quan sát đóa hoa, rà soát đóa hoa, ấy là Tứ. Như thế, Tứ tâm sở luôn luôn đi theo tầm tâm sở, như con ong tìm hoa (tầm) rồi đậu trên hoa (tứ); như vang và tiếng, tiếng đi trước (tầm), vang đi sau (tứ); như bóng và hình, có hình (tầm) là có bóng (tứ). Hai tâm sở ấy luôn luôn đi liền nhau, tâu đại vương .

– Trẫm đã hiểu.

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×