51. Phật tối thắng như thế nào?

30/06/2022 327 lượt xem

Đức vua lại hỏi:

– Đồng ý Phật là tối thượng, tối thắng; nhưng tối thượng, tối thắng như thế nào mới được chứ?

– Tối thượng, tối thắng là vượt người, là vượt trời; là thầy của chư thiên và loài người, tâu đại vương !

– Làm sao biết?

– Nghe mười danh hiệu của Đức Phật mà chúng sanh đã xưng tán là đủ biết, lại nữa, các vị Đại phạm thiên, những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật, đủ chứng minh điều đó, tâu đại vương .

– Ai nói điều đó?

– Kinh sách còn ghi lại, tâu đại vương .

– Làm sao tin điều đó được?

– Nghe nói đại vương rất giỏi toán học, đại vương học được của ai?

– Có sách còn để lại.

– Sách ấy của ai?

– Của nhà toán học tên là Tissa.

– Vị ấy còn sống không?

– Đã chết rồi.

– Cũng như thế ấy, kinh sách còn để lại mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt rồi. Các vị Thánh đệ tử lưu truyền và hiện giờ chúng ta đang học giáo pháp ấy, gồm pháp học và chín pháp xuất thế gian [*] nên nói Đức Thế Tôn là tối thắng, tâu đại vương

– Rất chính xác, cảm ơn đại đức .

[*] Bốn đạo, bốn quả và một Niết bàn.

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×