66. Trí tuệ ở đâu?

07/07/2022 343 lượt xem

– Thưa đại đức , trí tuệ nó nằm ở đâu?

– Nó không có trú xứ làm sao mà chỉ nó ở đâu, đại vương!

– Ngài nói vậy e rằng không có trí tuệ rồi.

Tỳ khưu Na-tiên bèn hỏi lại:

– Thế gió nó ở đâu, tâu đại vương ?

– Không thể chỉ được.

– Đại vương nói vậy thì e rằng không có gió rồi!

Đức vua Mi-lan-đà chợt cười ha hả:

– Đại đức lanh trí lắm!

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×