Không diệt không sinh đừng sợ hãi


Nội dung khác

47. Ai sẽ đắc Niết bàn?

Đức vua hỏi: – Ai tu hành đều đắc quả Niết bàn như nhau cả chứ? – Không chắc như vậy. Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết... Xem thêm

204. Về mặt trăng

– Về mặt trăng, xin đại đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh? – Tâu, vâng. Mặt trăng cũng có năm điều: Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền... Xem thêm

68. Trí nhớ

– Thưa đại đức, nếu mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa, không biết là do gì? – Do trí nhớ, tâu đại vương . – Thế mà trẫm nghĩ, nhớ được là do tâm. – Nếu... Xem thêm

Chú Chuẩn Đề

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ... Xem thêm

67. Luân hồi (Samsara)

– Luân hồi là thế nào, thưa đại đức? – Luân hồi sinh tử là sự sống chết lui tới quẩn quanh của chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh sanh ra trong thế gian, rồi lại chết trong thế gian.... Xem thêm

205. Về mặt trời

-Về mặt trời thì có sáu chi,như sau: Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật; vị tỳ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi... Xem thêm

10. Hành tướng của Tín

Đức vua lại hỏi tiếp: – Các thiện pháp đầu tiên lấy GIỚI làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy hành tướng của Tín là thế nào? Nhờ đại đức... Xem thêm

×