Không diệt không sinh đừng sợ hãi


Nội dung khác

Giới luật

Giới luật được đặt ra để giúp hành giả tu tâm sửa tánh, tránh những điều lầm lỗi đưa đến đau khổ cho mình và kẻ khác. Thọ giới nhiều là điều rất tốt nhưng nhiều khi không nhớ hết... Xem thêm

54. Vedagù?

– Có một chữ mà các bậc trí thức trong thời đại này thường dùng là Vedagù, nghĩa đen là bậc thông hiểu, thâm đạt Phệ đà; nghĩa bóng là người thông đạt thế gian. Từ ấy có hàm nghĩa... Xem thêm

1. Danh

Đức vua Mi-lan-đà sau khi đảnh lễ Tăng chúng tám mươi ngàn vị cùng với đại đức Natiên, ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: – Bạch đại đức, Trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được... Xem thêm