119. Thế nào gọi là Sa-môn?

03/08/2022 357 lượt xem

– Thưa đại đức! Có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng: “Bậc Thánh nhơn là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là sa-môn”?

– Thưa, đúng vậy!

– Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Người nào có đầy đủ bốn pháp:

– có sự nhẫn nhục,

– biết tri túc về vật thực,

– dứt bỏ sự đam mê, – không vướng bận, thì Như Lai gọi là sa-môn!”

Thưa đại đức! Ở trên thì diệt tận phiền não gọi là sa-môn; còn ở dưới, chỉ đầy đủ bốn pháp nêu trên cũng được gọi là sa-môn? Đầy đủ bốn pháp ấy thì một phàm tăng có tâm tu học, chưa chứng Thánh quả cũng có thể thành tựu được! Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng, thưa đại đức?

– Định nghĩa nào cũng đúng cả, tâu đại vương!

– Thưa, không thể như vậy được. Một bên là diệt tận phiền não, một bên thì còn phiền não – sao đều cùng chung một tên gọi cao quý là sa-môn? Trẫm không đồng ý như thế!

Đại đức Na-tiên mỉm cười:

– Tâu đại vương! Trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của đại vương, theo ý đại vương thì loài hoa nào quý báu hơn cả?

– Thưa, có lẽ bạch liên hoa là quý phái, sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất!

– Quý báu, sang trọng nhất – cũng chỉ được gọi tên là hoa như các loài hoa tầm thường khác thôi sao, đại vương?

– Đấy là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát, thưa đại đức!

– Cũng như thế, sa-môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi hoa vậy, tâu đại vương! Cứu cánh của sa-môn hạnh là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là sa-môn. Nhưng những vị tỳ khưu đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được bốn pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu bốn pháp – đều được gọi là samôn cả thảy.

Nếu như trong loài hoa, bạch liên hoa là cao quý nhất, thì cũng thế, trong hàng sa-môn, các sa-môn diệt tận phiền não rồi – là cao quý nhất!

– Trẫm đã hiểu.

– Ví như trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo Sàli ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất. Cũng vậy, bậc hữu học sa-môn đang tu tập bốn pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu sa-môn đã diệt tận phiền não – nhưng họ đều có tên chung là sa-môn cả, tâu đại vương!

– Cảm ơn đại đức.

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×