62. Thực hành phạm hạnh (Brahmacàri)

05/07/2022 281 lượt xem

Đức Thế Tôn thường thực hành phạm hạnh giống như các vị phạm thiên phải không, đại đức?

– Đúng vậy.

– Nếu thế thì Phật là học trò của phạm thiên rồi.

– Theo ý của đại vương , sự giống nhau ấy là thầy trò của nhau sao?

– Đúng vậy.

– Bần tăng nghe rằng đại vương có một con voi chúa mà đại vương đặt tên là “con voi hạnh phúc” phải chăng?

– Đúng vậy.

– Và người ta nói rằng tiếng rống của con voi ấy giống như tiếng kêu của loài chim Thứu trên Tuyết sơn?

– Đúng như vậy.

– Như thế có lẽ con voi hạnh phúc của đại vương là học trò của loài chim Thứu kia rồi!

– Thưa, không phải thế.

– Thế phạm hạnh của Đức Phật sao đại vương bảo là học trò của phạm thiên? Lại nữa, Đức Phật tự mình giác ngộ Chánh pháp, phạm thiên không tự mình giác ngộ Chánh pháp mà học hỏi Chánh pháp từ Đức Thế Tôn. Lẽ ra, ai thầy ai trò đại vương phải tự biết chứ?

– Phải ! Trẫm đã đặt câu hỏi lẩm cẩm mất rồi!

– Không phải lẩm cẩm đâu mà vì quá sắc bén đó thôi, tâu đại vương!

Đức vua chợt cười vui:

– Không dám đâu, thưa đại đức !

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×