84. Pháp xuất thế gian

16/07/2022 447 lượt xem

– Đại đức vừa giải thích điều cao siêu ấy mà đại đức bảo là “sự thật khá thâm sâu” của giáo pháp, thế ra giáo pháp còn những điều thâm sâu hơn thế nữa chăng?

– Phải, không những nó thâm sâu mà còn tế vi và mầu nhiệm nữa.

– Đại đức có thể nói về các pháp ấy cho trẫm nghe với chăng?

– Có thể được, nhưng đó chính là các pháp xuất thế gian (Lokuttaradhamma) nên rất khó nói.

– Tại sao lại khó nói?

– Thưa, vì rằng pháp xuất thế gian thì phải được diễn đạt và thông hiểu bằng tuệ xuất thế gian. Pháp xuất thế gian không thể lãnh hội bằng phàm tuệ được.

– Hóa ra là vậy – hóa ra là vì trẫm là người phàm!

Đại đức Na-tiên mỉm cười, không trả lời.

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×