57. Biết còn tái sanh?

03/07/2022 361 lượt xem

– Người còn tái sanh có biết chắc là mình còn tái sanh chăng, đại đức ?

– Biết rõ chứ.

– Làm sao mà biết?

– Một người làm ruộng lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo lại gặp mưa thuận, gió hòa nữa; thì người ấy có biết chắc mình gặt được lúa, sẽ có cơm ăn không, đại vương ?

– Vâng, biết chắc.

– Người còn tạo nghiệp thiện ác biết chắc là còn tái sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương!

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×