73. Cõi Phạm Thiên bao xa?

11/07/2022 1.845 lượt xem

– Thưa đại đức! Từ đây đến cõi trời phạm thiên bao xa?

– Xa lắm, tâu đại vương!

– Đại đức có thể cho biết cụ thể được chăng?

– Có thể được, tuy không xác đáng lắm, nhưng đại vương có thể hình dung. Rằng là nếu có một tảng đá to lớn bằng một tòa nhà, rớt từ cõi trời phạm thiên xuống thì nó phải mất bốn tháng mới đến được nơi đây, tâu đại vương.

– Thế tại sao kinh sách Phật giáo nói rằng, một tỳ khưu có thần thông có thể bay từ cõi người lên cõi phạm thiên chỉ với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay? Điều ấy thật khó tin.

Đại đức Na-tiên không trả lời mà lại hỏi:

– Đại vương quê quán ở đâu?

– Trẫm sanh ra và lớn lên ở đảo Alasanda, thưa đại đức.

– Từ đây đến đó có xa chăng?

– Xa lắm, có lẽ xa hơn hai trăm do tuần.

– Thế đại vương có nhớ việc gì xảy ra tại quê cũ của đại vương chăng?

– Trẫm nhớ chứ, và nhớ một cách dễ dàng.

– Sao đại vương có thể đi và về vượt qua hai trăm do tuần nhanh đến vậy?

Đức vua Mi-lan-đà cười xòa:

– Đại đức nhạy trí quá, trẫm rất cảm phục.

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×